Слуга Народу влаштувала шоу де самоочистилась від непотрібних елементів

Ïðåäñòàâèòåëü ÇÅ! êîìàíäû Äìèòðèé Ðàçóìêîâ âî âðåìÿ áðèôèíãà, â ÷àñòíîñòè ïî ïîâîäó ïðèãëàøåíèÿ êàíäèäàòà â Ïðåçèäåíòû Óêðàèíû Âëàäèìèðà Çåëåíñêîãî äëÿ çàáîðà àíàëèçîâ, â Êèåâå, 4 àïðåëÿ 2019 ã. Ôîòî Ãîíòàð Âëàäèìèð / ÓÍÈÀÍ

Вічно можна дивитися на три речі: як Гордон говорить про Смешка, як Вакарчук прикладає палець до голови з надією згадати ціну за газ і як Слуга Народу намагається довести нам всім свою відданість та чесність.

Саме тому, сьогодні відбувся з`їзд партії Зеленського, де було виключено сімох людей зі списку через їхню токсичність. З них всіх ми знаємо тільки двох Михайло Соколов – російський лобіст і Олена Коробкова, а інші п`ять – це ноунейми для широкої маси, яких вигнали, Бо ж треба когось вигнати.

Не виключили з партії кума Медведчука Андрія Холодова, який купив у Відні віллу за 6 млн євро. Не виключили Олексія Кузнєцова, який був помічником екс-нардепа Володимира Медяника, підозрюваного в причетності до створення ЛНР. Не виключили Олександра Ткаченка, генерального директора 1+1 і за сумісництвом особисту шавку Коломойського. Не виключили Юлію Яцик, котра брехнею, маніпуляціями та погрозами ЗМІ лізе до ВР.

Так, для кого вся ця дешева гра на публіку?

Leave a Comment

Your email address will not be published.